Gewoon Roelanda

1 Algemeen

1.a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gewoon Roelanda en de wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders overeen komen.

1.b. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, wijst Gewoon Roelanda de toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden van de hand.

2 Kunstwerken

2.a.  Gewoon Roelanda garandeert bevoegd te zijn tot verkoop c.q. het in consignatie geven van de kunstwerken. De producten kunnen door het stookproces in kleur verschillen.

2.b. De kunstwerken blijven eigendom van Gewoon Roelanda totdat de koopsom volledig aan Gewoon Roelanda is betaald.

3 Eigendomsovergang en risico

3.a. Behoudens het gestelde in na te melden leden van dit artikel zal de eigendom en risico van de kunstwerken op de wederpartij overgaan bij aflevering.

3.b. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met de eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor een zekerheid heeft gesteld, behoudt Gewoon Roelanda de eigendom van de kunstwerken voor. In dat geval gaat de eigendom op de wederpartij over zodra de wederpartij aan alle verplichtingen jegens Gewoon Roelanda heeft voldaan.

3.c. Indien er gereden twijfel bij Gewoon Roelanda bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is Gewoon Roelanda bevoegd de levering van de kunstwerken uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Gewoon Roelanda door de vertraagde aflevering te lijden schade.

4 Prijs en betaling

4.a.  De koopprijs betreft het kunstwerk. In de prijs zijn niet begrepen de kosten van de verpakking en de afleveringskosten.

4.b.  De wederpartij is verplicht de koopprijs op de datum van aflevering volledig te voldoen. De wederpartij is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door de wederpartij gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

4.c. Indien de wederpartij niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is Gewoon Roelanda bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door Gewoon Roelanda geleden schade uit de kosten van de ingebrekestelling.

4.d. Indien Gewoon Roelanda bij wanprestatie van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €. 250,00.

5. Ontbinding

5.a. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

5.b. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de Gewoon Roelanda geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

6.  Toepasselijk recht

6.a. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

7 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

7.a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van de Gewoon Roelanda. Voor zover Gewoon Roelanda in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

8 Geschillen

8.a.  Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

8.b.  Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bij voorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Assen, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.